domingo, 22 de mayo de 2011

Spanish Revolution

Bones a tothom,
He llegit alguns comentaris i e observat i seguit els moviments de acampadasol, acampadabcn i la acampada de la meva ciutat. (sbd)

Sé que tota la gent mobilitzada és moguda per la percepció constant d'una incertesa que no aconseguim resoldre, una incertesa que es mostra en moltes formes diverses, pro que bàsicament coneixem amb el nom de "travessar dificultats econòmiques". Tot plegat només te un una única solució; reformular la oligarquia que ens fan passar per democràcia, i que recentment s'ha batejat amb el nom de partitocràcia.  

En tots aquets moviments e pogut sentir arguments contra la banca, els mercats, España, els politics, el rei... Si, tenim greus problemes amb el sistema econòmic que governa al planeta (capitalisme), un sistema que hem pogut trobar obsolet però al que encara no s'ha plantejat una solució raonable. Si, tenim rei, un tio al que no elegim. Si, els politics son corruptes (no tots). Si, España recapta els impostos i no ho fa la Generalitat.... I què? es que tu pots canviar-ho?  Què importa això si ara mateix tu NO POTS DECIDIR sobre RES!?

Ara, cal entrendre una cosa; el sistema economic, nacionalitzar la banca, ficar els "botins" a la presó, acabar amb la corrupció, amb el rei o reduir les "retallades" no ho farem, no ho faràn, no ho aconseguirem, si abans no establim una democracia. NECESITEM una vertadera DEMOCRÀCIA per poder canviar quelcom, o es que aleshores no es podrien fer referèndums independentistes, republicans, comunistes...? I no es tan difícil. Cal aparcar tots aquets detalls que e comentat, cal desmarcar-se de independentismes, republicanismes o marxismes (trotskistes).

Jo tinc una cosa molt clara, aquest moviment no triunfara, es a dir, no guanyarem, si no aconseguim que part de la dreta, la dreta més pobre (parlant clar),  s'uneixi a aquest moviment. Les PIMES, no son banquers. Així doncs, prenent exemple de les decisions preses per l'Asamblea de Sol cal desmarcar-se de tot allò que no sigui EXIGIR una vertadera DEMOCRÀCIA real, valgui’m la associació. I oblidem per un moment totes les altres coses, cridem a mes gent!, si el moviment no creix, aleshores decreix.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buenas a todos, 
He leído algunos comentarios, e observado y seguido los movimientos de acampadasol, acampadabcn y la acampada de mi ciudad. (sbd) 

Sé que toda la gente movilizada es movida por la percepción constante de una incertidumbre que no conseguimos resolver, una incertidumbre que se muestra en muchas formas diversas, pero que básicamente conocemos con el nombre de "atravesar dificultades económicas". Todo ello sólo tiene un una única solución; reformular la oligarquía que nos hacen pasar por democracia, y que recientemente se ha bautizado con el nombre de partitocracia. 

En todos estos movimientos e podido oír argumentos contra la banca, los mercados, España, los políticos, el rey ... Sí, tenemos graves problemas con el sistema económico que gobierna el planeta (capitalismo), un sistema que hemos podido encontrar obsoleto pero al que todavía no se ha planteado una solución razonable. Sí, tenemos rey, un tío al que no elegimos. Sí, los políticos son corruptos (no todos). Sí, España recauda los impuestos y no lo hace Cataluña .... ¿Y qué? es que tú puedes cambiarlo? ¿¡Qué importa eso! Ahora mismo tú NO PUEDES DECIDIR NADA!? 


Ahora, hay que entender una cosa; el sistema económico, nacionalizar la banca, meter los "botines" en la cárcel, acabar con la corrupción, con el rey o reducir los "recortes" no lo haremos, no lo harán, no lo conseguiremos, si antes no establecemos una democracia. NECESITAMOS una verdadera DEMOCRACIA para poder cambiar algo, para poder decidir sobre algo más que si pp o psoe.  ¿O es que entonces no se podrían hacer referéndums independentistas, republicanos, comunistas...? Y no es tan difícil. Hay que aparcar todos estos detalles que e comentado, hay que desmarcarse de independentismos, republicanismos, marxismos, liberalismos,... 

Yo tengo una cosa muy clara, este movimiento no triunfará, es decir, no ganaremos, si no conseguimos que parte de la derecha, la derecha más pobre (hablando claro), se una a este movimiento. Las PYMES, no son banqueros. Así pues, tomando ejemplo de las decisiones tomadas por la Asamblea de Sol hay que desmarcarse de todo aquello que no sea EXIGIR una verdadera DEMOCRACIA real, válgame la asociación. Y olvidamos por un momento todo lo demás, llamamos a mas gente!, Si el movimiento no crece, entonces decrece. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Best to all,
I read some reviews, and watched and followed the movements of acampadasol, acampadabcn and camping in my city. (SBD)
I know that all people mobilized is moved by the constant awareness of uncertainty that we do not solve, an uncertainty that is displayed in many different forms, but they basically know the name of "going through economic difficulties." This has only one solution, we reformulate the oligarchy masquerading as democracy and has recently been named in party politics.
In all these movements and have heard arguments against the bank, markets, Spain, politicians, the king ... Yes, we have serious problems with the economic system that rules the world (capitalism), a system we could find outdated but still has not raised a reasonable solution. Yes, we have a king, a guy who did not choose. Yes, politicians are corrupt (not all). Yes, Spain collects taxes and does not Catalonia .... So what? is that you can change it? What matters that! Now YOU CAN'T DECIDE ANYTHING!?

Now, we must understand one thing: the economic system, nationalize the banks, put the "spoils" in prison, end corruption or reduce the "cuts" will not, they will not, will not achieve unless we establish a real democracy. We NEED a real DEMOCRACY in order to change something, in order to decide on something more than if PP or PSOE. Or is that then no independence referendum could be made, Republicans, Communists ...? And is not that difficult. You have to park all these details and said, you have to get open for independence, republicanism and Marxism (Trotskyist).
I have one thing very clear, this movement will not succeed,  if we do not get the right part, right poorest (speaking of course), will join this movement. Employers are not bankers. Thus, following the example of the decisions taken by the Assembly of Madrid, must distance themselves from anything that is not REAL DEMOCRACY REQUIRES a true. And forget for a moment everything else, call more people!, If movement  grows, then not decreases.
Without democracy we will not change anything, we can do a thousand laws that things will change. Here what counts is the POWER TO ALL. 

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Molt bones,

Sembla que el missatge s'intenta transmetre en aquest text és que sigui X el motiu de queixa i Z les circumstàncies, cal, per obtenir el resultat desitjat, determinar, cercar, quin és l'objectiu i, un cop seleccionat, usar totes les forces cap el telos triat. Si aquesta és una de les possibles lectures del teu text, haig de dir que estic força d'acord; crec que has apuntat a una de les claus del problema. No obstant, també opino que apuntes molt alt al determinar com a finalitat una democràcia de veritat (i ho considero encara que penso que és el correcte). Cert és que cal una democràcia amb el sentit que té la mateixa paraula, però també cal mirar les circumstàncies i no quedar-se únicament amb la teoria. Democràcia de veritat? Totalment d'acord. Ha existit mai una democràcia de veritat a Espanya? Ho dubto molt; crec que encara estem en transició... Un cop determinem el telos, com l'aconseguim? perquè has parlat, molt encertadament, que centrar les forces en allò desitjat però, no has parlat del tipus d'acció i, tenint en compte que aquesta publicació té certa context d'un tipus de queixa que s'està donant ara per arreu del país, penso que caldria una crítica (en el sentit gran del terme), i parlar sobre si el que s'està fent és o no una focalització i, a més, si estem parlant realment d'acció.

Un text interessant, curt i carregat de contingut.

Elià dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Anónimo dijo...

La gent és imbècil i/o idiota?

Una comunitat d'idiotes i/o imbècil únicament poden ser governats per idiotes i/o imbècils?

Home, si acceptem la primera premissa, i si X país pot ser únicament representat per un ciutadà de l'esmentada regió, aleshores, al ser tots imbécils i/o idiotes, sí, aquest també ho serà.

El problema que hi veig en la teva teoria, que no per això aquesta és estúpida, és que planteges el resultat de la majoria a tohom. O sigui, la majoria d'Espanyols han votat a determinats partits que, sincerament, a mi també m'han fet plantejar moltes coses, però no tots els espanyols (la prova està en les poques regions on s'ha donat la majoria absoluta). I l'exemple exoposat, el de linclinació religiosa, no se, no la trobo encertada en tant que és causa de la voluntat (no hi ha inclinació religiosa natural, al no ser-ho). Però deixant de banda això, dir que X poble és de Z manera, és plantejar-se moltes coses, fins al punt de, si donat el cas, tots els vots negligents d'un país Y són causa de la gent de decendència del país X, per exemple, que al ser idiota i/o imbècil, es fa notar al contraposar-se amb un altre país on la gent no fos idiota i/o inbécil. Amb tot, també cal un canón de quines son les accions no idiotes i/o imbècils.

No obstant, crec captar el to de descontent i no tant la cerca de coherència lògica. Jo també encara estic replantejant moltes coses dins meu al veure aquest matí el que s'ha decidit (també cal dir que les notícies, fent gala de a seva ja exemplar netedeat, no han dit quants vots en blanc s'han comptat).

Salutacions

Publicar un comentario